REKLAMAČNÝ PORIADOK

A/ Všeobecné ustanovenia

B/ Záručné podmienky

 1. Na dodaný tovar poskytuje dodávateľ záruku podľa platných zákonov v SR. Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo podľa dátumu vystavenia faktúry, pokladničného bloku, alebo dodacieho listu 24 mesiacov. Výnimkou sú živé kvety, kde je obmedzená záručná doba nepresahujúca životnosť konkrétneho výrobku. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou a úžitkovými vlastnosťami, ktoré mal výrobok pri jeho predaji.
 2. Pri nákupe zákazník preberá tovar fyzicky – v samoobslužnom predaji si tovar sám vyberá. Každý zákazník je povinný tovar ešte pred zakúpením riadne prehliadnuť a zistené nedostatky bezodkladne oznámiť dodávateľovi.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Vzťahuje sa len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou, nie na prirodzené opotrebenie tovaru a na nesprávny spôsob použitia, prípadne mechanické poškodenie tovaru.
 4. Pri reklamácii je potrebné predložiť pokladničný doklad, alebo faktúru – doklad o kúpe a tovar s kompletným príslušenstvom. Preberajúci pracovník je povinný vystaviť reklamačný protokol, jedno vyhotovenie obdrží zákazník. Odpoveď na každú reklamáciu, ktorá nebola vyriešená okamžite obdrží zákazník do 30 kalendárnych dní.
 5. Vybavenie reklamácie okamžitou výmenou vadného výrobku je možné len pri preukázanej chybe z výroby.
 6. Vybavenie ostatných reklamácií sa riadi podľa platných zákonov SR.
 7. Pri neoprávnenej reklamácii bude reklamovaný tovar vrátený odberateľovi bez výmeny alebo náhrady.
 8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípadoch vady spôsobenej:
  • poškodením tovaru
  • mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu
  • poškodením tovaru živlami /voda, oheň,.../, poškodený tovar nadmerným zaťažením
 9. Vrátenie bezchybného tovaru – zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch, ak dostal iný tovar ako je vystavený na doklade, alebo dostal iný tovar ako si objednal.